Menu

Vedtægter

Vedtægter

 • 1

Foreningens navn er ”Kværndrup Boldklub”. Klubben er stiftet den 1. september 1919 og er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 • 2

Det er klubbens formål at fremme udøvelsen af boldspil og anden idræt under gode, trygge og sociale rammer, samt fremme fællesskabsfølelse og trivsel i lokalsamfundet.

 • 3

Klubben er medlem af DBU Fyn og dermed undergivet dennes love og bestemmelser.

 • 4

Aktivmedlem af klubben kan enhver blive, som underkaster sig klubbens love.

Som støttemedlem kan optages enhver, der vil støtte klubben.

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til træner/bestyrelse. Udmeldelse skal ske til træner/bestyrelse, med virkning fra den følgende 1.

Trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer er automatisk medlemmer af klubben. I tvivlstilfælde afgøres medlemskabets gyldighed af bestyrelsen.

 • 5

Bestyrelsen fastsætter hvert år kontingentet for klubbens forskellige hold samt for støttemedlemmer.

Kontingent opkræves 2 eller flere gange årligt. Står et medlem i restance og dette ikke bliver betalt efter gentagne påmindelser, kan vedkommende slettes som medlem.

Optagelse kan først ske efter at gælden er betalt, og bestyrelsen har behandlet en fornyet ansøgning om optagelse.

 • 6

Bestyrelsen kan udnævne medlemmer eller andre personer – der har gjort sig særligt fortjent i klubbens tjeneste – til æresmedlem.

 • 7

Klubbens spilledragt er: gul trøje, blå bukser og gule strømper. Det påhviler trænerne at påse, at spillerne er reglementeret påklædt.

 • 8

Alle spillere skal ubetinget rette sig efter ledernes anvisninger. Hvis et medlems adfærd giver anledning dertil, kan vedkommende af bestyrelsen idømmes eksklusion eller karantæne. Denne kendelse kan indankes for generalforsamlingen, hvis afgørelse er endelig.

 • 9

Generalforsamlingen er højeste myndighed i klubben.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt – inden udgangen af januar måned. Enhver generalforsamling skal indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i den lokale presse eller lokalblad.

På den ordinære generalforsamling foretages:

 1. valg af dirigent
 2. formandens beretning
 3. forelæggelse og godkendelse af regnskab samt budget for kommende år.
 4. indkomne forslag
 5. valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. valg af revisorer
 7. eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af de stemmeberettigede fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 • 10

Stemmeret har alle aktive- og støttemedlemmer over 16 år, som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse.

Alle sager afgøres ved simpelt flertal, undtaget dog §11 og§17.

Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.

 • 11

Forslag om vedtægtsændringer, skal være formanden i hænde senest 8 dage før en generalforsamling. Ændringer i vedtægterne kræver mindst 2/3 flertal af de stemmeberettigede på generalforsamlingen.

 • 12

Klubbens regnskabsår er 1. dec. – 30. nov.

 • 13

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, hvoraf der afgår 3 eller 4 hvert år. Herudover vælges der 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer.

Alle valg til bestyrelsen gælder for 2 år.

Bestyrelsen vælger sin formand for 1 år ad gangen. Konstitution af formand, næstformand, kasserer, sekretær og øvrige udvalg sker på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen har det økonomiske og sportslige ansvar for klubben. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er mødt til et indvarslet møde. Enhver sag afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 • 14

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte han/hun finder det nødvendigt, eller når et flertal af bestyrelsen ønsker det. Formanden leder forhandlingerne ved bestyrelsesmøderne (under fravær næstformanden). Hastesager kan afgøres af formanden, der fremlægger sagen til bestyrelsens godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde.

 • 15

Kassereren lader kontingent opkræve og fører samtidigt klubbens regnskab forsvarligt. Samtidig føres løbende en fortegnelse over klubbens medlemmer.

Sekretæren laver et bestyrelsesreferat over bestyrelsesmøder, generalforsamlinger m.v.

Beslutningsreferat af seneste bestyrelsesmøde skal godkendes på næste møde.

 • 16

Klubben tegnes ved underskrift af formanden eller kassereren. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 • 17

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en generalforsamling, indkaldt med dette ene punkt på dagsordenen.

Opløsning kan kun ske såfremt 75 % af klubbens stemmeberettigede har givet møde, og 2/3 af deres stemmer er for klubbens opløsning. Såfremt der ikke er mødt 75 % af de stemmeberettigede, indkaldes til en ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte, når blot 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning.

I så fald skal klubbens evt. formue overdrages til almennyttige sportslige formål efter generalforsamlingens valg.

———-

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26.01.2011.

 

Luk